در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه جامع علمی - كاربردی

آدرس دسترسی به فیلم های آموزشی

media.uast.ac.ir/data/4goon_training_tracks.zip

 
 سامانه جدید فیش حقوقی کارکنان:
 Http://salary.uast.ac.ir
مديريت سيستم